logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Chcesz opiekować się podopiecznymi GOPS-u?

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE ZAPRASZA OSOBY DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH U PODOPIECZNYCH  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h (I p.) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie z dopiskiem: Dotyczy oferty na świadczenie usług opiekuńczych, w terminie do 17.06.2019r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie (www.gops.ksawerow.4bip.pl), stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie (www.ksawerow.naszops.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h piętro I.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum zawodowe,
 2. kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska- ukończony kurs dla opiekunów osób starszych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa umyślne,
 7. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie na zastępstwo.

 

Warunki zatrudnienia:

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców na terenie Gminy Ksawerów.

 

Wymagane dokumenty:

 1. szczegółowy życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wymagań kwalifikacyjnych,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Informacje dodatkowe:

 1. Kserokopie złożonych dokumentów kandydat powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem: „za zgodność z oryginałem”.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”.
 3. Kserokopie dokumentów nie podlegają zwrotowi.

 

ilość odwiedzin: - 1328