logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców

Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Ksawerów w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.


REGULAMIN

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających o ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania,, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.

    I. CEL DOFINANSOWANIA

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, przez poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.

    II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI

§ 2. 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie ogrzewania węglowego na inne źródło ogrzewania następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
2. Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania może być: a) osoby fizyczne dysponujące tytułem prawnym do budynku lub lokalu stanowiących odrębną nieruchomość, b) wspólnoty mieszkaniowe z kotłownią wyposażoną w piec opalany węglem. 

    III. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA


§ 3. 1. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem może odbyć się wyłącznie w nieruchomości położonej na terenie Gminy Ksawerów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej dofinansowanie zostanie przyznane na nieruchomość, na której znajduje się jeden emitor i której lokalizacja zostanie wskazana we wniosku. W przypadku zabudowy wielolokalowej, w której każdy lokal posiada odrębny emitor, dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem, że ubiegać się o nie będą wszyscy uprawnieni i każdy dokona wymiany ogrzewania węglowego na nowe źródło ciepła. 
2. Dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania przeznacza się na zakup jednego z następujących urządzeń grzewczych:
a) kocioł gazowy,
b) kocioł olejowy,
c) urządzenia wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania budynku.
3. Dofinansowanie nie będzie przyznane jeżeli którykolwiek z wnioskodawców zalega wobec gminy Ksawerów z zapłatą jakichkolwiek należności, a w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za wywóz odpadów lub za dostawę wody i odbiór ścieków, a także opłat z tytułu użytkowania wieczystego czy opłat adiacenckich. 
§ 4. 1. Dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania przeznacza się wyłącznie na zakup fabrycznie nowego urządzenia grzewczego, określonego w ustępie 2.  
2. Inwestycje polegające na wymianie systemu grzewczego opartego na spalaniu
węgla na inne źródło ogrzewania muszą dotyczyć nieruchomości, na której znajduje się urządzenie nie spełniające norm związanych z emisją zanieczyszczeń do atmosfery tj. kocioł węglowy. 
3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie obejmuje:
a) pokrycia kosztów związanych z demontażem pieca węglowego,
b) pokrycia kosztów związanych z montażem nowego źródła ogrzewania, w tym kosztów związanych z nabyciem materiałów lub robót budowlanych,
c) pokrycia kosztów związanych z dokumentacją projektu montażu instalacji,
d) pokrycia kosztów związanych z zakupem urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości,
e) pokrycia kosztów związanych z budową zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych,
f) wymiany urządzeń o parametrach spełniających normy emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery,
g) pokrycia wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
4. Dofinansowanie udzielone z budżetu Gminy Ksawerów dostępne będzie od roku budżetowego 2019  i udzielone może być na wniosek uprawnionych osób.
5. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik do regulaminu i dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h – Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz na stronach internetowych urzędu: www.ugminy.ksawerow.com oraz www.ksawerow.4bip.pl
6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów w terminie do 20 września 2019 r., a w następnych latach obowiązywania regulaminu, do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Wniosek złożony po terminie zostanie zwrócony.
7. Wniosek powinien mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, powinien być opatrzony podpisem Beneficjenta oraz mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki. 
8. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4 złożony przez Beneficjenta zostanie odrzucony, jeżeli:
a) nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku,
b) został złożony bez wymaganych załączników,
c) został złożony na nieodpowiednim formularzu,
d) nie został podpisany przez wszystkie uprawnione do tego celu osoby.
9. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie na wymianę ogrzewania węglowego poprzez zakup nowego źródła ciepła zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h – komplet dokumentów:
a) wypełniony i podpisany formularz wniosku,
b) dokument (kopia) potwierdzający tytuł Beneficjenta do nieruchomości,
c) oświadczenie Beneficjenta o aktualnym ogrzewaniu znajdującym się na nieruchomości, której wniosek dotyczy,
d) w przypadku występowania więcej niż jednej osoby posiadającej tytuł do nieruchomości - zgoda wszystkich współuprawnionych na realizację zadania,
e) oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z regulaminem Gminy Ksawerów w zakresie otrzymania dofinansowania
f) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien wraz z wnioskiem przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, chyba że pełnomocnictwo nie podlega tej opłacie,
10. Regulamin nie przewiduje dofinansowania do wymiany źródła ciepła            w budynkach w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania). 
§ 5. 1. Finansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszym regulaminie następuje z budżetu gminy.
2. Określa się wysokość dofinansowania na 50% poniesionych kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1, jednak nie więcej niż:  
- 2500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto na zakup jednego urządzenia grzewczego dla domu jednorodzinnego lub dla poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym, posiadających indywidualne urządzenie grzewcze (jeden emitor), 
- 5000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto dla budynków wielolokalowych, posiadających zbiorcze urządzenie grzewcze. 
§ 6. 1. Sprawdzenia poprawności pod względem formalnym wniosków złożonych do 20 września 2019 r., a w następnych latach obowiązywania regulaminu, do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy, w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania przez Gminę Ksawerów wniosków o dofinansowanie w danym roku budżetowym.
2.  Do 4 października 2019 r., a w następnych latach obowiązywania regulaminu, do 31 maja danego roku kalendarzowego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h – oraz na stronach: www.ugminy.ksawerow.com oraz www.ksawerow.4bip.pl zostanie zamieszczona informacja o Beneficjentach zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na wymianę pieca węglowego. Lista zostanie sporządzona według kolejności zgłoszeń poprawnie złożonych wniosków, z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) Beneficjenta, godziny złożenia wniosku oraz informacji czy wnioskodawca został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niego odwołanie. 
3. Wnioskodawcy, którzy złożą prawidłowy wniosek w regulaminowym terminie, a nie zostaną zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania z powodu braku środków w budżecie gminy Ksawerów na dany rok, po niezbędnej aktualizacji wniosku, będą mogli otrzymać dotację w przypadku pojawienia się środków w budżecie danego roku lub zostaną uznani za zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w następnym roku kalendarzowym. 
4. Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania, zobowiązani są po poinformowaniu stawić się w Urzędzie Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h– Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy na dofinansowanie.
5.  Beneficjent, z którym Gmina Ksawerów podpisze umowę o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego poprzez zakup nowego źródła ciepła jest zobowiązany zrealizować zadanie w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie lub –jeżeli umowa została podpisana w roku 2019, terminem realizacji zadania jest 23 listopada 2019 r. Przekazanie dotacji nastąpić może do 31 grudnia danego roku budżetowego, a rozliczenie i ewentualny zwrot dotacji w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.   
6. W terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania instalacji przez właściwy organ Beneficjent zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h  - Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska informację w zakresie zrealizowanego zadania. Do informacji Beneficjent dołączy kserokopię faktury VAT potwierdzającej zakup nowego źródła ciepła, dowód zapłaty za fakturę, jeśli nie wynika to wprost z jej treści oraz przedstawi potwierdzenie złomowania usuniętego pieca węglowego lub jego odbioru przez uprawniony podmiot albo dokumenty potwierdzające demontaż pieca i jego wywiezienie do punktu odbioru odpadów. Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy Ksawerów po przedstawieniu oryginałów do wglądu.
7. Komisja, o której mowa w § 6 ust. 1, w terminie 15 dni roboczych od dnia określonego w § 6 ustęp 6, sprawdzi na nieruchomości wskazanej we wniosku czy zadanie zostało zrealizowane.
8.  Po podpisaniu przez upoważnione osoby protokołu z przeprowadzonej wizji lokalnej na nieruchomości Beneficjent w terminie 30 dni otrzyma przelew na konto podane we wniosku kwoty objętej dofinansowaniem. Termin określony w zdaniu pierwszym nie dotyczy dotacji przekazywanych w roku 2019. 
9. Beneficjent o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego poprzez zakup nowego źródła ciepła może ubiegać się tylko jeden raz na 10 lat, jeżeli Gmina będzie posiadała w określonym roku dofinansowanie na ten cel.
10. Beneficjent nie otrzyma dofinansowania, jeżeli nie dokona rozliczenia w terminie określonym w ust. 6.  
11. O możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie zostanie powiadomiona telefonicznie lub e-mailowo kolejna osoba. 
12. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin z wnioskiem oraz załącznik do pobrania w pełnej treści:

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pieców i WNIOSEK

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie do wymiany pieców

ilość odwiedzin: - 1670