logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Przekazywanie informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz informacji o wyrobach zawierających azbest.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zarządza, co następuje w § 10. ww. Rozporządzenia:

  1. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.
  2. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa w ust. 2,odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta Informację, o której mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach:
    1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
    2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Zgodnie z art. 346 ust. 1 Prawo ochrony środowiska kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4  p.o.ś., podlega karze grzywny.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ilość odwiedzin: - 584