logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Komisja Lekarska w Pabianicach pracować będzie w dniach 1-28 września 2021 roku w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 10/12 w SPZOZ PABIAN-MED.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Dla Gminy Ksawerów wyznaczono termin zgłaszania: 23, 24 oraz 28 września br.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które: 
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 
  1. kobiety urodzone w latach 1997—2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu.

Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące stawiają się przed wójtem, powiatową komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Osoby podlegające stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące zgłaszają się przed wójtem, powiatową komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Wobec osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed komisją lekarską lub do kwalifikacji wojskowej, będzie nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Cały tekst zarządzenia Wojewody Łodzkiego do pobrania tutaj.

ilość odwiedzin: - 533