logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

IV Sesja Rady Gminy Ksawerów

do zdjęcia pozuje dwóch mężczyzn i kobieta. Mężczyzna, który stoi na środku trzyma bukiet kwiatów Przy stole w sali konferencyjnej siedzi grupa osób. W tle telewizor wyświetla wyniki głosowania.

Wczoraj w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyły się posiedzenia Komisji Samorządowo - Społecznej oraz Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ksawerów po których nastąpiła IV Sesja Rady Gminy Ksawerów. Po przedstawieniu raportu zostały omówione i podjęte uchwały w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLIX/384/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
 • skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie;
 • skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie;
 • określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ksawerów na 2024 rok;
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów udziałów w nieruchomości gruntowej;
 • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2024 – 2027;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDIKSA w Ksawerowie za 2023 rok;
 • udzielenia Wójtowi Gminy Ksawerów wotum zaufania;
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok;
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów.

W trakcie posiedzenia odbyła się również debata nad "Raportem o stanie Gminy Ksawerów za 2023 r.". Rada Gminy Ksawerów jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów. W imieniu nieobecnego Wójta Gminy Ksawerów Piotra Chałupki Radzie Gminy Ksawerów podziękował Zastępca Wójta Konrad Szumigaj.

ilość odwiedzin: - 275

poprzedni wpis
następny wpis
Grupa tematyczna:
Brak tematów.