logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Karta Dużej Rodziny w nowej formie - w postaci elektronicznej

Od 01.01.2018 r. rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o nową formę Karty Dużej Rodziny w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 10 ust 1a, ust. 1b oraz 1c ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) stanowi, iż:
„Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej. Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć. W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.”

Dodatkowo informujemy, iż karta w formie tradycyjnej nadal wydawana jest bezpłatnie.
Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy członek rodziny wielodzietnej ponosi koszt 9,21 zł wydania karty w przypadku:

  • gdy już posiada kartę w formie tradycyjnej, a wnioskuje o wydanie karty w formie elektronicznej
  • gdy udostępniona jest karta elektroniczna, a członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej

Wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019 r.

Procedura założenia mobilnej Karty Dużej Rodziny na nośnik elektroniczny, korzystanie z takiej formy karty oraz instrukcja obsługi została przedstawiona w krótkim instruktarzu udostępnionym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - formularz do pobrania tutaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje również, iż:
W przypadku wystąpienia zmian:

  1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty,
  2. danych zawartych w Karcie,
  3. adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy

– członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.
W przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wójt właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzietnej wójta, który przyznał Kartę.

Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może być przekazana wójtowi za pomocą usług udostępnianych w ramach karty elektronicznej

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej można składać w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie budynek Urzędu Gminy Ksawerów I piętro pok. 103.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Informacje o składaniu wniosku za pośrednictwem PIU Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/ .

Informacji udzielają pracownicy pod nr telefonu:
42 213 89 91 lub 511 459 724