logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kiedy trzeba złożyć w gminie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa?

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości – w przypadku posesji stanowiących współwłasność, zgłoszenie musi być dokonane przez wszystkich współwłaścicieli. Zgłoszeniu podlegają drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew jest wymagane w przypadku:

  1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  1. W przypadku gdy na wysokości 5 cm lub 130 cm drzewo posiada kilka pni mierzymy obwód każdego z tych pni.

Druk zgłoszenia można pobrać w Referacie Ochrony Środowiska III p., pokój 302 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ksawerów w zakładce „dla interesanta”.           
W terminie 21 dni od dnia złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, pracownik gminy dokona oględzin drzewostanu, z których sporządzi protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Uwaga !!!

Usunięcie drzewa bez wcześniejszego zgłoszenia, przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. Kara za usunięcie drzewa wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jeśli usunięcie drzewa jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

ilość odwiedzin: - 118