logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Komunikat dotyczący składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, iż od dnia 01.07.2019 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2019/2020 o przyznanie świadczeń:

  • świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (od 01.07.2019 r. brak kryterium dochodowego - świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia),
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (kryterium dochodowe 674 zł / osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł / osobę w rodzinie)
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kryterium dochodowe 800 zł / osobę w rodzinie)

drogą elektroniczną za pomocą:

  • portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny ( https://empatia.mpips.gov.pl/ ),
  • portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS),
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych t. j. platforma Emp@tia oraz PUEZUS opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Dodatkowo informujemy, iż wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy w formie tradycyjnej - papierowej będą przyjmowane od 01.08.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie - budynek Urzędu Gminy Ksawerów, I piętro pok. 103.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Referatu ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie osobiście bądź telefonicznie 42 213-89-91 oraz 511 459 724.

ilość odwiedzin: - 1824