logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie

Zarządzeniem Nr 117/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Ksawerów ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie. Kandydaci swoje oferty mogą składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów lub pocztą w terminie do dnia 5 lipca 2022 roku, do godz. 10.00.

Wszystkie wymagania wobec kandydata określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Szczegóły dostępne pod w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 703