logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LII Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 29 czerwca 2022 r., o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Ksawerów.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Przedstawianie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Informacje Wójta Gminy Ksawerów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów.
 6. (proj. 1) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów.
 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Ksawerów”

a) debata nad „Raportem o stanie Gminy Ksawerów za 2021 rok”

b) (proj.2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ksawerów wotum zaufania.

 1. (proj. 3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022-2025.
 2. (proj. 4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok.
 3. (proj. 5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok.
 4. (proj. 6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie za 2021 r. 
 5. (proj. 7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 6. (proj. 8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów.
 7. (proj. 9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ksawerów.
 8. (proj. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. (proj. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 10. (proj. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów. 
 11. (proj.13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ksawerów na rok szkolny 2022/2023.
 12. (proj. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie.
 13. (proj.15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów.
 14. Przyjęcie protokołów z LI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 15. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

Przed LII Sesją Rady Gminy Ksawerów, w dniu 29 czerwca 2022 r., o godz. 11:30, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowo-Społecznej.

ilość odwiedzin: - 682