logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LV Sesja Rady Gminy Ksawerów oraz posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo-Społecznej

Informacja

W dniu 27 września 2022 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów

odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo-Społecznej

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawianie porządku obrad komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LV Sesję Rady Gminy Ksawerów

w sprawie:

1 - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów;

2 – regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ksawerów;

3 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1753 w obrębie Ksawerów;

4 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów;

5 – petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy;

6 – petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe;

7 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025;

8 – w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok.

 1. Omówienie sytuacji związanej z przewidywanym wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz innych źródeł ciepła.
 2. Omówienie i zaopiniowanie pisma w sprawie ulicy Parkowej.
 3. Omówienie i zaopiniowanie pisma Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Gadce.
 4. Zaopiniowanie pisma mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej Rzepakowa 8 i 10 o ponowne rozpatrzenie prośby o odstąpienie od naliczenia podwyższonej opłaty za niewłaściwe posegregowanie odpadów.
 5. Sprawy różne i wniesione.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Informacja
W dniu 27 września 2022 r., o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Ksawerów
Porządek obrad:

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Przedstawianie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Informacje Wójta Gminy Ksawerów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów.
 6. (1)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów;
 7. (2)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ksawerów;
 8. (3)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1753 w obrębie Ksawerów;
 9. (4)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów;
 10. (5)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy;
 11. (6)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe;
 12. (7)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025;
 13. (8)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 r.
 14. Przyjęcie protokołów z LII i LIV Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 15. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Ksawerów.

 

ilość odwiedzin: - 525