logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LV sesja Rady Gminy Ksawerów za nami

W dniu 27 września 2022 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo-Społecznej, a o godz.14.00 LV  posiedzenie Sesji Rady Gminy Ksawerów.

Radni m.in. podjęli uchwały w sprawie:

  • ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów,
  • regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ksawerów,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1753 w obrębie Ksawerów,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów,
  • petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy,
  • petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025,
  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok.

Dyrektorzy placówek oświatowych, MEDiKSy w Ksawerowie oraz kierownicy WOD-KAN w Ksawerowie i GDKzB w Ksawerowie przedstawili analizy wydatków poniesionych przez jednostki na energię elektryczną i inne źródła ciepła oraz przedstawili planowany wzrost kosztów w ww. zakresie. Jedna z radnych wniosła o ustalenie w ramach oszczędności możliwości wyłączania lamp ulicznych codziennie o godzinie 24.00 i ponowne ich włączanie o godz. 4.00 rano.

 Radni i Sekretarz siedzący przy stole podczas sesji rady gminy. Vice przewodnicząca i przewodniczący Rady Gminy Ksawerów siedzą przy stole.

ilość odwiedzin: - 707