logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LXX Sesji Rady Gminy Ksawerów

W dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 13:30 w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyło się posiedzenie LXX Sesji Rady Gminy Ksawerów.

Radni pozytywnie rozpatrzyli projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1753 w obrębie Ksawerów;

- w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Ksawerów;

- w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2025;

- w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie;

- zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030;

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2032;

- w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

- w sprawie porozumienie z Miastem Łódź w przedmiocie kierowania mieszkańców Gminy Ksawerów dotkniętych autyzmem do Środowiskowego Domu Samopomocy typu C prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi;

- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ MEDiKSA z siedzibą w Ksawerowie;

- w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023 – 2026. 17.Przyjęcie protokołów z LXVII, LXVIII oraz LXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów.

Kobiety i mężczyźni siedzą przy stole. Kobiety i mężczyźni siedzą przy stole.

ilość odwiedzin: - 421