logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nabór na członka Komisji Konkursowej

Zarządzeniem Nr 5/24 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 5 stycznia 2024 r. ogłoszono nabór na członka komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LXXIII/566/2023 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1. stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ksawerów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/

Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 398