logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ksawerów Uchwały Nr XXXVI/279/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów.

Granica obszaru objętego planem miejscowym została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów lub na adres urzędu albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ksawerow.com lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów lub na adres urzędu albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ksawerow.com lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ksawerów.

Wójt
(-) Adam Topolski

Treść ogłoszenia z klauzulą RODO (.pdf)

ilość odwiedzin: - 956