logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ogłoszenie o sprzedaży gminnej zamiatarki

Urząd Gminy Ksawerów
Informuje o sprzedaży gminnej zamiatarki
:


Przedmiotem sprzedaży jest własność Gminy Ksawerów – zamiatarka typ SWINGO 200
Dane identyfikujące pojazd:
- typ: SWINGO 200
- rok produkcji 2011
- zamiatarka jest uszkodzona
1. Zamiatarkę można oglądać od dnia 06 lipca 2020 r. w godz. 07:30 – 14:00. Należy się zgłosić do Urzędu Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h, a następnie wraz z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ksawerów udać się na oględziny.
2. Podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem pojazdu mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup zamiatarki typ SWINGO 200” na parterze w biurze podawczym Urzędu Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
3. Pojazd zostanie sprzedany oferentowi z najwyższą ceną.
4. Oferta powinna zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
b) Oferowana cenę
c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
5. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.
6. Urząd Gminy Ksawerów zastrzega sobie prawo, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
7. Urząd Gminy Ksawerów zastrzega sobie prawo do odstąpienia sprzedaży bez podawania przyczyny.


Z upoważnienia
Wójta Gminy Ksawerów
Zastępca Wójta
/-/Rafał Madaj

zamiatarka -sprzedaż.jpg

ilość odwiedzin: - 1354