logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Posiedzenie Komisji i Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 29 maja 2023 r., o godz. 10:30, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo – Społecznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawianie porządku obrad komisji.
 3. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach w sprawie ujednolicenia zasad postępowania urzędów miast i gmin, straży miejskiej oraz policji w przypadkach interwencji dotyczących odbioru zwierzą, kiedy dalsze pozostawienie zwierząt u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu.
 4. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkanki Gminy Ksawerów w zakresie gospodarki odpadami.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXV Sesję Rady Gminy Ksawerów w sprawie:
  1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów;
  2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie;
  3. zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023- 2026.
 6. sprawy różne i wniesione.
 7. zamknięcie posiedzenia komisji.

W ramach przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok radni będą obradować między innymi nad zmianą budżetu na następujące zadania:

 • przebudowa ul. Miłej w Ksawerowie,
 • projekt i przebudowa ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie,
 • wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie,
 • zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym – zamiatarka,
 • dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaradzyńska -  Zakup Samochodu pożarniczego,
 • dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup Aparatu Holtera z oprogramowaniem i systemem długotrwałego monitorowania EKG wraz z analizą rytmu, HRF, ST oraz Aparatu Holter ciśnieniowy z systemem długotrwałego monitorowania ciśnienia krwi,
 • bon żłobkowy,
 • konserwacja istniejących rowów melioracyjnych w tym cieku Gadka oraz naprawa i czyszczenie urządzeń melioracji wodnych,
 • modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie,
 • modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie,
 • zakup i montaż opraw oświetleniowych na Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie,
 • dotacja celowa dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie - Festyn Pożegnanie lata.

LXV Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r., o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 328