logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Ksawerów

Dziś o godzinie 14:00 w OSP Wola Zaradzyńśka odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowo - Społecznej oraz Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radni podczas posiedzenia będą omawiali m.in. sprawy bieżące SP ZOZ MEDiKSA pismo Prezesa Stowarzyszenia Basket 4 EVER oraz zaopiniują projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Ksawerów w sprawie:

  1. zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie;
  2. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ksawerów;
  3. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej (5 projektów uchwał)
  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Ksawerów;
  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  6. wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie;
  7. rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy sieci wodnokanalizacyjnej przy ul. Łąkowej w Ksawerowie;
  8. rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy sieci wodnokanalizacyjnej przy ul. Świerkowej w Ksawerowie;
  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021-2025; 14-zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2021 rok.

ilość odwiedzin: - 868