logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Program Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie przekazuje na prośbę Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informacje nt. Programu Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz prywatnych przedsiębiorców. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

  • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
  • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
  • rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Centrum polityki Społecznej w Łodzi : strona internetowa w zakładce Dziecko i Rodzina oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie w zakładce Formularze do pobrania.

ilość odwiedzin: - 883