logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przebudowa sieci gazowej obejmie również naszą gminę

Firma PGNiG GAZOPROJEKT S.A. (Lider Konsorcjum) w Konsorcjum z firmą TRACTEBEL ENGINEERING S.A. na podstawie zawartej umowy z Inwestorem - Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź  - opracowuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.:

„Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGNiG.Działa na terenie całej Polski i pełni funkcję Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodna i bezpieczna dystrybucja paliw gazowych sieciami gazowymi na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

 

1. Zakres inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego. Obejmuje swym zasięgiem gminy: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice, Rzgów, gmina i miasto Łódź.

Przedsięwzięcie to jest inwestycją celu publicznego i polega na budowie nowego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN500, ciśnieniu MOP 5,5 MPa na odcinku od węzła Rąbień do SRP I Łódź ul. Brzezińska wraz z niezbędną infrastrukturą. Trasa gazociągu w przeważającej części będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w strefie istniejącego gazociągu. W projekcie będzie zastosowane szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych podnoszących bezpieczeństwo budowy i eksploatacji sieci gazowej.

 

2. Korzyści z realizowanej inwestycji

Efektem realizowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dystrybucji gazu ziemnego na terenie województwa łódzkiego. Nowy gazociąg, którego strefa kontrolowana wyniesie 8 m (po 4 m od osi gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640), zastąpi ponad 40-letni gazociąg wysokiego ciśnienia, dla którego szerokość pasa ochronnego wynosi obecnie w granicach 30 – 40 m (po 15 – 20 m od osi gazociągu). Warto podkreślić, iż zmniejszenie stref kontrolowanych wzdłuż osi nowego gazociągu, spowoduje możliwość wykorzystania uwolnionych w ten sposób terenów w dużo szerszym zakresie, niż pozwalały ograniczenia wynikające z bezpośredniej bliskości istniejącej sieci gazowej. W wyznaczonej strefie należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefie kontrolowanej nie mogą także rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m od osi gazociągu do pni drzew.

Pas eksploatacyjny, o szerokości strefy kontrolowanej, jest to pas konieczny do zapewnienia właściwego korzystania z gazociągu, do prowadzenia prac eksploatacyjnych, w tym swobodnego wejścia lub wjazdu sprzętu dla zapewnienia obsługi, konserwacji, remontów, napraw, montażu, prac kontrolno-pomiarowych oraz do usuwania awarii bądź likwidacji urządzenia.

 

3. Projektowanie trasy gazociągu

Jednym z podstawowych elementów prowadzonych prac projektowych jest pozyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, jak również tytułów prawnych, umożliwiających czasowe zajęcie nieruchomości na czas wykonywania robót budowlanych oraz umożliwiających eksploatację gazociągu po jego wybudowaniu na całej trasie projektowanego odcinka gazociągu.  W tym celu przedstawiciele wykonawcy dokumentacji projektowej firma Gazoprojekt S.A. i Tractebel Engineering posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., skontaktują się i odwiedzą bezpośrednio wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanego gazociągu. Każdy z właścicieli zostanie poinformowany o planowanym przebiegu projektowanego gazociągu przez ich nieruchomość, a także o warunkach, na jakich będzie uzyskiwana zgoda na wykonanie robót budowlanych.

 

4. Etapy budowy gazociągu

Na czas budowy zostanie zajęty pas terenu stanowiący pas montażowy na którym będą prowadzone roboty budowlane. Pas montażowy wykorzystany zostanie do wykonania wykopu, składowania humusu i gruntu mineralnego z wykopu, ułożenia i montażu rur oraz transportu na czas budowy. Teren działek po zakończeniu robót zostanie uporządkowany, a ewentualne szkody wyrządzone podczas budowy zostaną wycenione przez rzeczoznawców majątkowych.
Informujemy również, że wykonawca robót budowlanych, który w późniejszym etapie po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wybrany przez Inwestora, będzie zobowiązany do przeprowadzania planowanych prac w ściśle określonym zakresie, a po ich zakończeniu zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Ponadto przy realizacji tych prac Inwestor dołoży wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości wynikające z realizacji procesu budowlanego.

 

Pragniemy nadmienić, iż w niedalekiej przyszłości będziemy organizować w pierwszej kolejności przy udziale Gminy grupowe, a następnie indywidualne spotkania ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, które znajdują się na trasie projektowanego gazociągu.