logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, iż obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granice polsko-ukraińską od dnia 24.02.2022 r. na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą ubiegać się w tut. Ośrodku o następujące świadczenia:

  • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
  • świadczenia rodzinne;
  • świadczenia z pomocy społecznej;

Ww. świadczenia może otrzymać obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, tj. wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz który został wpisany do rejestru PESEL.

Jednocześnie informujemy, iż każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Powyższe świadczenia będą przyznawane i wypłacane po wejściu w życie przepisów wykonawczych do ww. ustawy.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie osobiście (budynek Urzędu Gminy Ksawerów, I piętro) bądź telefonicznie 42 213 89 91/ 42 213 89 83 oraz 511 459 724/511 459 722.

Ponadto informujemy, iż obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenia z ZUS w postaci:

  • świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+;
  • rodzinnego kapitału opiekuńczego RKO;
  • dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
  • świadczenia z programu Dobry Start, tzw. 300+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie

ilość odwiedzin: - 257