herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek OSP

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" zaprasza na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną strategią rozwoju.

Tematem szkolenia będą :

  • MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia - definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie,
    rozwiązanie stowarzyszenia.
  • MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu- zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń - składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT).
  • MODUŁ III - produkt lokalny; sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD

Zgłoszenie proszę przesłać e-mailem na adres w.adamczyk(at)buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia - Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd
W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń).
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 . Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Daty szkoleń podane są w formularzy zgłoszenia, dostępnego w dokumentach do pobrania (poniżej):

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich_1.jpg

 

ilość odwiedzin: - 298