logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Terminy składania wniosków w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 roku osoby uprawnione mogą - drogą elektroniczną - składać wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 o przyznanie świadczeń:

  • z programu Dobry Start, który stanowi wyrównywanie szans wśród uczniów (dotyczy rodzin z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu) - bez względu na dochód. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.;
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (kryterium dochodowe 674 zł na osobę w rodzinie, a gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę w rodzinie);
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kryterium dochodowe od 1 października 2020 r. będzie wynosiło 900 zł w rodzinie).

Wszystkie wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą:

  • portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (https://empatia.mpigs.gov.pl/);
  • portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS);
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniającą wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wniosek oraz załączniki do wniosku w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych tj. platforma Emp@tia oraz PUEZUS opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Dodatkowo informujemy, iż wnioski o świadczenie na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy w formie tradycyjnej - papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r. w GOPS w Ksawerowie - budynek Urzędu Gminy Ksawerów, I pięro pok. 103.

Mając na uwadze działania profilaktyczne i ograniczenie przenoszenia się koronawirusa prosiłu o załatwianie spraw w formie elektronicznej, a takżę o ograniczenie osobistych wizyt w GOPS w Ksawerowie. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Referatu ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego telefonicznie 42 213 89 91 oraz 511 459 724.

ilość odwiedzin: - 1492