logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Władze Gminy o przyszłości MEDiKSY i inwestycjach

Radni podczas głosowania na Sesji w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie

Przyszłość ksawerowskiego ośrodka zdrowia była jednym z tematów wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowo-Społecznej, a także Rady Społecznej SP ZOZ MEDiKSA. Na XXXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów mówiono z kolei między innymi o inwestycjach na terenie gminy.

Równoczesne posiedzenie połączonych komisji i Rady Społecznej MEDiKSY trwało blisko trzy godziny. Odbyło się 23 lutego w gmachu OSP w Woli Zaradzyńskiej. Rada Społeczna negatywnie zaopiniowała zmiany planu finansowego na rok 2020 SP ZOZ MEDiKSA. Podczas posiedzenia Wójt Adam Topolski zapewniał, że intencją władz Gminy nie jest sprzedaż MEDiKSY i że w grę nie wchodzi prywatyzacja. Zaznaczył jednak, że Gminie zależy na tym, by standardy usług w ośrodku zostały polepszone. W tym celu prowadzone są wstępne rozmowy z jednym z łódzkich szpitali na temat ewentualnego połączenia z SP ZOZ MEDiKSA (co mogłoby skutkować np. umożliwieniem pacjentom z Ksawerowa regularnego bezpłatnego dostępu do lekarzy specjalistów na miejscu w ośrodku), decyzja w tej sprawie jeszcze jednak nie zapadła.

Dwa dni później, 25 lutego, w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Ksawerów. Rozpoczęła się od przekazanych przez Wójta informacji dotyczących między innymi inwestycji na terenie gminy.

Mówiąc o aktualnych inwestycjach, Wójt ocenił, że prace na ksawerowskim odcinku w ramach remontu linii tramwajowej 41 przebiegają zgodnie z planem. Inny remont to przebudowa ulicy Zachodniej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Szerokiej, w wyniku której zwiększy się bezpieczeństwo na ulicy Zachodniej. Wprowadzenie firmy w obszar, na którym przeprowadzony zostanie remont, nastąpiło 18 lutego. Projekt przewiduje: przebudowę konstrukcji jezdni, budowę chodnika po stronie wschodniej, naprawy rowów przydrożnych, budowę kanału deszczowego powstałego i zlokalizowanego pod chodnikiem, przebudowę oświetlenia ulicznego po stronie wschodniej, a także przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości. Niebawem zacznie się remont w innej części Ksawerowa – ulic Tylnej i Twardej (wykonanie sieci wodociągowej i sieci sanitarnej). „Jeśli chodzi o wielkość inwestycji, jest to temat w tej chwili największy dla naszej gminy” – przypomniał Wójt.

Planując kolejne inwestycje, Gmina przygotowuje się jednocześnie do nowego rozdania unijnego (środki na lata 2021-2027).

Na XXXIV Sesji Rada Gminy uchwaliła wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad, między innymi: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów na lata 2021-2025, w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021, w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”, w sprawie niewyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ksawerów środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

Wójt zaapelował do radnych i mieszkańców gminy o zgłaszanie pomysłów na działania do realizacji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Zwrócił też uwagę, że jako iż wzrasta intensywność zabudowy Gminy Ksawerów - wskutek budowy domów i utwardzania działek – coraz bardziej konieczny staje się projekt odwodnienia obszaru gminy. Podstawowym elementem odwadniania są drogi, w projekcie można ewentualnie uwzględnić odwodnienie terenów zlokalizowanych przy drogach.

ilość odwiedzin: - 1472