logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wynik konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy (...)"

Wynik konsultacji społecznych.

W terminie od 19 października do 26 października 2020 roku przeprowadzono konsultacje, których przedmiot stanowił projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostało opublikowane w dniu 9 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów oraz poprzez rozesłanie do stowarzyszeń.

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i wniosków. Formularz konsultacji społecznych został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów oraz poprzez rozesłanie do stowarzyszeń.

W trakcie trwania konsultacji wpłynęły dwa zgłoszenia uwag i opinii dotyczących przedmiotowej uchwały:

  1. Stowarzyszenie Basket 4EVER Ksawerów zaproponowało zwiększenie na 2021 rok ogólnej dotacji przewidzianej w zakresie sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Ksawerów do kwoty 150 000,00 zł motywując:
  • zwiększającymi się wydatkami w związku z pandemią COVID-19;
  • szansą na reprezentowanie Gminy Ksawerów podczas rozgrywek centralnych (Mistrzostw Polski) w trzech kategoriach wiekowych – dodatkowe koszty;
  • chęcią wystartowania w rozgrywkach seniorskich (II Liga).
  1. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zaproponowała dodanie do rozdziału V § 10 punktu 3 następującego punktu: „11) współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Ksawerów oraz bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych.”

Stanowisko wójta wraz z uzasadnieniem:

Ad 1. Decyzję o zwiększeniu planowanych środków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pozostawiono Radzie Gminy Ksawerów. Podczas wspólnego posiedzenia, które odbyło się 9 listopada 2020 r. kwota została zwiększona do 150 000 zł.

Zwiększenie kwoty planowanej na 2021 rok na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z kwoty 120 000 zł na kwotę 150 000 nie spowoduje automatycznego zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Basket 4 EVER Ksawerów. Planowana kwota, po przyjęciu uchwały budżetowej na 2021 r. będzie możliwa do rozdysponowania zgodnie z Uchwała Nr LX/433/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Ad. 2. Uwaga odrzucona. Wprowadzenie proponowanego zapisu niepotrzebnie wyróżni jeden z podmiotów, a uchwała dotyczy zasad współpracy równych dla wszystkich zainteresowanych. Proponowany zapis jest uszczegółowieniem zapisu istniejącego w Uchwale w rozdziale V § 10 ust. 3 pkt 1 tj. „prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej działań organizacji pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z gminą”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwała Nr XXXIII/200/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 1010