logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Absolutorium dla Wójta Gminy Ksawerów

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 22 lipca 2020 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie radni udzielili wójtowi Adamowi Topolskiemu wotum zauania i absolutorium. Podczas sesji nastąpiła zmiana Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Z pełnienia funkcji zrezygniował radny Maciej Bartos, zastąpił go radny Bogdan Dublewski.

sesja absolutorium (2).JPG

 

Rada Gminy Ksawerów podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Szkolnej, Zachodniej i południowo- zachodniej granicy administracyjnej gminy – etap I;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2020-2027;
  3. w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2020 rok;
  4. w sprawie aneksu do porozumienia nr 5/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Ksawerów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rzgów, osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie;
  5. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  6. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  7. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ksawerów wotum zaufania;
  8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie za 2019 rok;
  9. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok;
  10. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów.

 

ilość odwiedzin: - 1663