logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXVII Sesja Rady Gminy Ksawerów

2 września 2020 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Ksawerów podczas której rozpatrzono projekty następujących uchwał:

  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Łódzkiej, Pocztowej i Handlowej;
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Ksawerów;
  • w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ksawerów;
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ksawerów na lata 2020 – 2025;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej; 
  • zmieniającej Cennik opłat za najem Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce, stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/81/2019 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce oraz ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2927);
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu działania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na 2020 r.;
  • w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2020 rok.

Wszystkie ww. uchwały Rada Gminy Ksawerów podjęła jednogłośnie.

ilość odwiedzin: - 1226