logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nieruchomości przeznaczone do zbycia

WÓJT GMINY KSAWERÓW

ul. Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

 

ZARZĄDZENIE NR 167/20

WÓJTA GMINY KSAWERÓW

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782, poz. 1709) oraz Uchwały Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 maja 2020 r., Uchwały Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 maja 2020 r., Uchwały Nr XVII/147/2019 r. Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 listopada 2019 r., Uchwały Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 listopada 2019 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowych zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do zbycia nieruchomości gruntowe z zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów - według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 Zarządzenia podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Ksawerów na okres 21 dni i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu. Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Adam Topolski

WÓJT

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 167/20 Wójta Gminy Ksawerów

z dnia 23 października 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. działki 1452/7, obręb Ksawerów

-Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

księga wieczysta KW nr LD1P/00025436/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

działka o numerze ewidencyjnym 1452/7, obręb 10 Ksawerów;

-Powierzchnia nieruchomości:

0,0343 ha,

-Opis nieruchomości:

działka gruntu nr ew. 1452/7 o regularnym kształcie, froncie o szerokości ok. 13 m, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltem (ul. Zachodniej), z naniesieniami budowlanymi w postaci pozostałości po budynku ujęcia wody, ogrodzenia z przęsłami metalowymi na podmurówce; z dostępem do infrastruktury technicznej (energia, woda, kanalizacja, gaz) z sieci biegnących wzdłuż ul. Zachodniej.

-Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

teren o podstawowym przeznaczeniu mieszkaniowym, jednorodzinnym, z dopuszczeniem jako uzupełniającego przeznaczenia terenu funkcji usług wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej.

-Termin zagospodarowania nieruchomości:

zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ogłoszonego po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu;

- Cena nieruchomości:

35200,00 zł plus należny podatek VAT;

-Informacje o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej.

- Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) lub innych przepisów powinny złożyć wniosek w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. działki 1452/13, obręb Ksawerów

-Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

księga wieczysta KW nr LD1P/00025436/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

działka o numerze ewidencyjnym 1452/13, obręb 10 Ksawerów;

-Powierzchnia nieruchomości:

0,0729 ha,

-Opis nieruchomości:

działka gruntu nr ew. 1452/13 o regularnym kształcie, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z naniesieniami budowlanymi w postaci ogrodzenia oraz pozostałości po budynku gospodarczym; z dostępem do infrastruktury technicznej (energia, woda, kanalizacja, gaz) z sieci biegnących wzdłuż ul. Zachodniej.

-Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

teren o podstawowym przeznaczeniu mieszkaniowym, jednorodzinnym, z dopuszczeniem jako uzupełniającego przeznaczenia terenu funkcji usług wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej.

-Termin zagospodarowania nieruchomości:

zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ogłoszonego po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu;

- Cena nieruchomości:

68200,00 zł plus należny podatek VAT;

-Informacje o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej.

- Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) lub innych przepisów powinny złożyć wniosek w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. działki 417/4, obręb Ksawerów

-Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

księga wieczysta KW nr LD1P/00013355/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

działka o numerze ewidencyjnym 417/4, obręb 10 Ksawerów;

-Powierzchnia nieruchomości:

0,2781 ha,

-Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 417/4 o regularnym kształcie, froncie o szerokości ok. 90 m, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltem (ul. Kosmowskiej), z dostępem do infrastruktury technicznej (energia, woda, gaz, telekomunikacja) z sieci biegnących wzdłuż ul. Kosmowskiej; przez teren działki w części południowo – wschodniej przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, a wzdłuż północnej granicy działki sieć telekomunikacyjna i sieć gazowa niskiego ciśnienia – w niewielkim stopniu ograniczające możliwości zagospodarowania działki, w północno – zachodniej części działki sieć wodociągowa.

-Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

teren o podstawowym przeznaczeniu usług, z dopuszczeniem jako uzupełniającego przeznaczenia terenu funkcji usług towarzyszących w ramach powierzchni zabudowy podstawowej; nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi publicznej – ul. Kosmowskiej.

-Termin zagospodarowania nieruchomości:

zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu;

- Cena nieruchomości:

156000,00 zł plus należny podatek VAT;

-Informacje o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej.

- Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) lub innych przepisów powinny złożyć wniosek w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. działki 417/3, obręb Ksawerów

-Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

księga wieczysta KW nr LD1P/00013355/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

działka o numerze ewidencyjnym 417/3, obręb 10 Ksawerów;

-Powierzchnia nieruchomości:

0,1498 ha,

-Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 417/3 o nieregularnym kształcie, froncie o szerokości ok. 20 m, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltem (ul. Kosmowskiej), z dostępem do infrastruktury technicznej (energia, woda, gaz, telekomunikacja) z sieci biegnących wzdłuż ul. Kosmowskiej; przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV i telekomunikacyjna, oraz sieć gazowa niskiego ciśnienia i sieć wodociągowa – w istotnym stopniu ograniczające możliwości zagospodarowania działki; istniejąca stacja transformatorowa 15/04 kV. Ponadto konieczne ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu do działki nr ew. 416.

-Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

teren o podstawowym przeznaczeniu usług, z dopuszczeniem jako uzupełniającego przeznaczenia terenu funkcji usług towarzyszących w ramach powierzchni zabudowy podstawowej; nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi publicznej – ul. Kosmowskiej.

-Termin zagospodarowania nieruchomości:

zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu;

- Cena nieruchomości:

52600,00 zł plus należny podatek VAT;

-Informacje o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej.

- Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) lub innych przepisów powinny złożyć wniosek w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

 

WÓJT

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 2495