logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zostań żołnierzem

Trwa nabór do służby w Wojsku Polskim. Aplikuj przez internet! Nowa łatwiejsza i szybsza mozliwość rekrutacji przez stronę www.zostanzolnierzem.pl.

 Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiadająca wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • posiadająca wykształcenie:
  • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis albo, po okazaniu orginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,
 • odpis albo, po okazaniu orginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do słuzby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonania zawodu.

Osoba ubiegajaca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do komendanta uzupełnień.

Uprawnienie żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą:

 1. Uprawnienia pracownicze: 
 •  z osobami powołanymi do pełnienia służby przygotowawczej, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę ani też wypowiedzieć stosunku pracy,
 • okres pełnienia służby wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
 • pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres trwania służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy
 1. Żolnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasazdniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką;
 • dla szeregowego 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
 • dla podoficera 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
 • dla oficera 60 % najniższego uposażenia zasadniczego zasadniczego żołnierza zawodowego.
 1.  Dodatkowo żołnierzom odbywającym służbę przygotowawczą przysługują:
 • nagrody, zapomogi i zasiłki pogrzebowe;
 • należności za podróże służbowe;
 • odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej.
 1. Prawo do urlopów: wypoczynkowego(jednorazowo 5 dni po 2 miesiącach służby), okolicznościowego, zdrowotnego i narodowego.
 2. Żołnierzom posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania słuzby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
 3. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich służby przygotowawczej, na ich udokumentowany wniosek opłaca się należności dotyczące najmu lokalu mieszkaniowego lub wydatki eksploatacyjne z tytułu ich zajmowania oraz zawiesza się spłatę pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego, kredytu lub pożyczki udzielonej przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba, że strony w umowie postanowiły inaczej.

Już w trakcie szkolenia podstawowego można rozpocząć procedurę przyjęcia do zawodowej służby wojskowej, w tym badania lekarskie i psychologiczne.

plakat w biało czerwonej kolorystyce - z lewej strony żołnierz, z prawej stronie informacje o naborze

ilość odwiedzin: - 777