herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

FORUM 4 CZERWCA

Stowarzyszenie „Forum 4 czerwca”

siedziba:
ul. Łódzka 86B
95-054 Ksawerów

Prezes: Andrzej Machowski

Cele działania:

 1. Upowszechnianie i ochrona demokracji, praw człowieka, swobód obywatelskich i praworządności oraz przeciwdziałanie wszelkim praktykom dyskryminacyjnym;.
 2. Wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce.
 3. Wspomaganie rozwoju samorządności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć służących dobru wspólnemu, a zwłaszcza promowanie współpracy rozumianej, jako społeczne angażowanie się osób fizycznych, prawnych, grup społecznych formalnych i nieformalnych, administracji, przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i sztuki na rzecz realizacji wspólnych celów o charakterze publicznym.
 4. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równości prawnej, ekonomicznej i społecznej kobiet i mężczyzn.
 5. Dbanie o zachowanie i rozwój tożsamości historycznej i kulturalnej Polaków w kraju i na świecie oraz pielęgnowanie polskości i języka polskiego.
 6. Współpraca z organizacjami polonijnymi z całego świata.
 7. Wspomaganie mniejszości narodowych i etnicznych oraz działania na rzecz zachowania języków regionalnych.
 8. Popularyzacja, upowszechnianie i rozwijanie przedsięwzięć z dziedziny kultury sztuki i edukacji.
 9. Wyrównywanie szans różnych grup społecznych, minimalizowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym i e-wykluczeniem oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i społecznym patologiom.
 10. Wzmacnianie równości szans - zwłaszcza edukacyjnych - dzieci i młodzieży.
 11. Aktywizacja społeczna i zawodowa ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Wspieranie inicjatyw i działań poprawiających bezpieczeństwo ludzi.
 14. Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa.
 15. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, egzekwowanie praw zwierząt i promowanie postaw ekologicznych.