logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

RADCA PRAWNY

Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

  • zapewnienie obsługi prawnej Rady Gminy, Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz pracowników Urzędu;
  • zapewnienie pomocy prawnej gminnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym własnej obsługi prawnej;
  • zapewnienie pomocy prawnej w spotkaniach roboczych, w tym w redakcji niezbędnej korespondencji i dokumentacji;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych Rady oraz Wójta, decyzji administracyjnych, zawieranych umów i porozumień, sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników Urzędu, weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach programów pomocowych oraz wytwarzanych w procedurze zamówień publicznych;
  • analizowanie najczęstszych błędów i uchybień popełnianych przez pracowników Urzędu i podejmowanie działań w zakresie przestrzegania prawa i przeciwdziałania powstającym uchybieniom, np. poprzez prowadzenie szkoleń i instruktażu;
  • reprezentowanie Gminy i jej organów w ramach otrzymanych pełnomocnictw oraz zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów w ramach toczących się postępowań procesowych;
  • przygotowywanie dokumentów procesowych w sprawach z udziałem Gminy;
  • zapewnienie udziału w pracach komisji i zespołów powoływanych w ramach realizacji zadań przez Referaty Urzędu.