logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERAT BUDŻETOWY

Do zadań Referatu Budżetowego należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz jego zmian;
 2. sporządzanie analiz i prognoz dotyczących budżetu Gminy oraz zbiorczych sprawozdań z jego wykonania;
 3. opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;
 4. nadzór nad wykonywaniem budżetu Gminy oraz zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 5. opiniowanie albo udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych powodujących skutki finansowe dla budżetu Gminy;
 6. ewidencja i windykacja należności, w tym w szczególności:
  • wieczystego użytkowania,
  • zamiany wieczystego użytkowania na własność,
  • dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne,
  • należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  • opłat adiacenckich,
  • opłat związanych z zarządzaniem drogami,
  • opłaty eksploatacyjnej,
  • zajęcia pasa drogowego,
  • renty planistycznej,
  • wpływów różnych;
 7. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT), rozliczanie wspólnego VAT-u oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji;
 8. nadzorowanie prawidłowego opracowywania i zatwierdzania planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
 9. nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;
 10. monitorowanie terminów i sposobu realizacji zaleceń kontroli zewnętrznych w zakresie spraw dotyczących gospodarki finansowej;
 11. planowanie i prowadzenie kontroli w Urzędzie, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane z budżetu Gminy;
 12. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, w tym środków z funduszy pomocowych;
 13. prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych;
 14. obsługa finansowo-księgowa programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich;
 15. prowadzenie obsługi rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy, prowadzenie ewidencji finansowo–księgowej wydatków i dochodów w zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowywanie dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczania środków finansowych w zakresie poszczególnych funduszy;
 16. prowadzenie ewidencji i rozliczeń dochodu państwa;
 17. prowadzenie obsługi księgowej, obsługi gotówkowej i bezgotówkowej Urzędu Gminy;
 18. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych Urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Gminnego oraz rozliczanie inwentaryzacji. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 19. organizowanie obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy;
 20. prowadzenie rejestrów: umów oraz wpływających faktur i rachunków;
 21. ewidencjonowanie należności Gminy objętych orzeczeniami sądowymi i ich windykacja bezpośrednio od dłużników lub poprzez organy egzekucyjne;
 22. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowanie i wydawanie druków (druki inwentaryzacyjne);
 23. dekretowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 24. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rozliczeń dotacji przekazywanych z budżetu Gminy;
 25. analiza sprawozdań o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy;
 26. opracowywanie informacji z realizacji dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
 27. naliczanie i wypłata: wynagrodzeń pracowniczych, diet radnym oraz uprawnionym przedstawicielom samorządów miejskich i wiejskich.
 28. naliczanie wynagrodzeń i należności z tytułów innych niż umowa o pracę;
 29. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia wynagrodzeń dla osób niebędących pracownikami;
 30. wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego;
 31. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wysokość wynagrodzenia pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 32. wydawanie zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego pracowników z okresu zatrudnienia w Urzędzie oraz pracowników zwolnionych;
 33. obsługa i ewidencja księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 34. ewidencja finansowo-księgowa przychodów i rozchodów w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 35. sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej;
 36. sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych zadań;
 37. sporządzanie w przewidzianym terminie i zakresie sprawozdań dla Ministra Skarbu w sprawie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
 38. sporządzanie informacji o zdarzeniach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych innych osób;
 39. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego we współpracy z wydziałami Urzędu gospodarującymi poszczególnymi składnikami mienia;
 40. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej;
 41. inicjowanie działań w zakresie uzyskiwania przez Gminę dodatkowych źródeł finansowania;
 42. prowadzenie ewidencji sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT, rozliczanie podatku, sporządzanie deklaracji;
 43. prowadzenie i rozliczanie funduszy sołeckich;