logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERAT DOCHODÓW

Do zadań Referatu Dochodów należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 2. realizacja zadań wynikających z wykonywania przez Wójta funkcji organu podatkowego, w tym wymiar i pobór podatków i opłat:
  • rolnego,
  • leśnego,
  • od nieruchomości,
  • środków transportowych,
  • opłaty targowej i skarbowej,
  • od psów oraz innych opłat wynikających z przepisów prawa,
 3. przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz zbieranie innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków,
 4. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, pobór, rozliczanie oraz windykacja tych opłat,
 5. przygotowywanie decyzji w zakresie:
  • odraczania terminu płatności i rozkładania na raty,
  • ulg i umarzania zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
 6. ewidencja należności i wpływów podatków i opłat lokalnych,
 7. prowadzenie rejestru upoważnień wydanych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz rozliczanie inkasentów opłat lokalnych,
 8. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 9. przeprowadzanie kontroli podatkowej i oględzin,
 10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należnych od przedsiębiorców świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne,
 11. koordynowanie sprawozdawczości i monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 12. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 13. sporządzanie wniosków o rekompensatę dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
 14. pomoc finansowa dla rolników w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenach oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 15. wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzania prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 16. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej,
 17. wydawanie interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnych sprawach.