logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERAT EWIDENCJI

Do zadań Referatu Ewidencji należy w szczególności:

 1. w zakresie ewidencji ludności: prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym:
  • wydawanie dowodów osobistych,
  • wydawane decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu oraz wydawanie stosowanych zaświadczeń w tym zakresie,
  • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych dot. stanu meldunkowego na terenie Gminy,
  • przygotowywanie danych dotyczących ludności w Gminie dla potrzeb właściwych instytucji;
 2. w zakresie prowadzenia rejestru wyborców:
  • prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
  • sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców;
 3. w zakresie mniejszości narodowych:
  • prowadzenie spraw związanych z administracyjnym aspektem repatriacji,
  • prowadzenie działań zapobiegających nierównemu traktowaniu i wykluczeniu społecznemu, w szczególności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 4. w zakresie działalności gospodarczej:
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o wpis, wykreślenie, zmianę do CEIDG oraz potwierdzanie ww. danych,
  • prowadzenie spraw w zakresie kontroli i ewidencji pól biwakowych oraz usług hotelarskich prowadzonych w obiektach niestanowiących obiektów hotelarskich,
  • prowadzenie całokształtu spraw dot. udzielania i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.