logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 1. w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg:
  • realizacja zadań w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej Gminy, w szczególności prowadzenie spraw w związku z pełnieniem przez Wójta funkcji „Gminnego Zarządcy Dróg”, w tym:
   • współpraca z innymi zarządcami dróg, których drogi przebiegają na terenie gminy Ksawerów (droga krajowa i powiatowa),
   • prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy lub będących w jej władaniu oraz prowadzenie przeglądów i ewidencji dróg;
   • wydawanie zezwoleń na:
    • lokalizację urządzeń/obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
    • na lokalizację/przebudowę zjazdów,
    • na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
    •  
   • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie umów dzierżawy na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczania urządzeń/obiektów w pasie drogowym,
   • uzgadniania, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektów budowlanych obiektów lub urządzeń, lokalizowanych w pasie drogowym,
   • opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz występowanie do Komisji Bezpieczeństwa o opiniowanie zmian w stałej organizacji ruchu na drogach gminnych,
   • prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód na drogach gminnych,
   • wyznaczanie i wykonywanie w terenie komisyjnych przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych w pasie drogowym,
   • utrzymywanie terenów zielonych w pasie drogowym,
   • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i miejsc publicznych.
 2. w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego: organizacja komunikacji gminnej (tramwajowej i autobusowej).
 3. w zakresie organizacji pracy osobom skazanym: organizacja i kontrola pracy ww. oraz przesyłanie informacji z pracy do odpowiednich instytucji,
 4. w zakresie zarządzania gminnymi obiektami nie przekazanymi w zarząd jednostkom organizacyjnym:
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem budynków i budowli w należytym stanie, organizacją przeglądów okresowych, planowaniem i nadzorem nad wykonywaniem wszelkich robót budowlanych , inwestycyjnych i organizacyjnych w tych obiektach oraz odbiorem prac,
 5. w zakresie: pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz zamówień publicznych:
  • sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych Urzędu Gminy Ksawerów w oparciu o projekty przygotowane przez poszczególne referaty;
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją budżetu Gminy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy;
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, w tym pełnienie w funkcji sekretarza komisji;
  • prowadzenie spraw formalnych związanych z przygotowaniem i podpisaniem umów z wybranymi w postępowaniu wykonawcami;
  • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej i powyżej 14 tysięcy euro;
  • sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z przepisami aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 98 ww. Ustawy;
  • monitoring i analiza programów oraz otwartych konkursów, jak również inicjowanie działań w celu pozyskania finansowego wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez Gminę;
  • pozyskiwania funduszy zewnętrznych, kompletowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie i składanie wniosków oraz sporządzanie sprawozdań z ww czynności;
 6. w zakresie spraw związanych z inwestycjami infrastruktury gminnej:
  • inicjowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz rozliczaniem projektów inwestycyjnych i remontowych, obiektów wchodzących w skład infrastruktury Gminy,
  • nadzór nad inwestycjami prowadzonymi w ramach budżetu Gminy,
  • nadzór nad remontami i eksploatacją gminnej infrastruktury technicznej,
  • prowadzenie inwestycji i remontów wskazanych przez Wójta,
  • nadzór na brygadą remontowo-budowlaną;
 7. w zakresie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom Gminy usług użyteczności publicznej:
  • organizowanie i zapewnienie mieszkańcom Gminy usług o charakterze użyteczności publicznej,
  • nadzór nad eksploatacją przekazanych w administrowanie jednostce budżetowej WOD-KAN gminnego systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz świadczonych przez nią usług,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
  • wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • utrzymanie placów zabaw pozostających w zarządzie Gminy,
  • montaż oraz utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych,
  • utrzymanie w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym terenów oraz urządzeń infrastruktury Gminy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej Gminy oraz koordynowanie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej, w tym inicjowanie i wdrażanie energooszczędnych przedsięwzięć.
 9. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących remontów i przebudowy budynku Urzędu Gminy wymagających pozwolenia na budowę, przebudowę oraz nadzoru kierownika robót i prowadzenia dziennika robót.