logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego:
  • opracowywanie polityki przestrzennej Gminy, harmonogramu sporządzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, a także innych opracowań planistycznych;
  • sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • wydawanie decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie zadań Gminy oraz odpowiednich zaświadczeń,
  • sporządzanie opinii urbanistycznych.
 2. w zakresie gospodarowania nieruchomościami:
  • prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,
  • gospodarowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi niebędącymi w administracji bądź zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad nieruchomościami niezabudowanymi powierzonymi w zarząd lub administrowanie w zakresie wywiązywania się przez nich z obowiązków, jakie nakładają na właściciela przepisy prawa,
  • administrowanie bazą sportową Gminy, w tym Zespołem Boisk w Woli Zaradzyńskiej,
  • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zamianą, darowizną, oddaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawę, oddanie w trwały zarząd lub obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości przez Gminę,
  • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
  • prowadzenie spraw związanych z przysługującym prawem pierwokupu nieruchomości przez Gminę,
  • prowadzenie spraw dotyczących spadków i darowizn,
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  • opiniowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na gruntach Gminy z wyłączeniem gruntów przeznaczonych pod drogi;
  • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności na nieruchomościach;
  • reprezentowanie Gminy w sprawach związanych z wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości;
  • prowadzenie spraw związanych z podziałem, scaleniem bądź rozgraniczaniem nieruchomości;
  • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomościom oraz nazw ulic i placów;
  • prowadzenie analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych na terenie Gminy oraz prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie;
  • sporządzenie, aktualizacja oraz popularyzacja rejestru nieruchomości dla potrzeb inwestorów;
 3. w zakresie opłat, w tym adiacenckich:
  • ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich;
  • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości, w tym naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste;
 4. w zakresie ochrony środowiska:
  • prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody, wód, powietrza, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, z wyjątkiem spraw związanych z gospodarką odpadami,
  • prowadzenie spraw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko,
  • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz zapewnienie dostępu do informacji o środowisku, jego ochronie i ocenach oddziaływania na środowisko,
  • opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
  • prowadzenie postępowań dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie dokumentacji dotyczących cennych przyrodniczo obiektów, w tym rejestru pomników przyrody,
  • utrzymywanie terenów zieleni na terenie Gminy z uwzględnieniem pielęgnacji i utrzymania pomników przyrody,
  • realizacja programu usuwania azbestu,
  • prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa, w tym produkcji roślinnej, zwierzęcej i zalesiania gruntów,
  • współpraca z Izbą Rolniczą oraz innymi organizacjami i związkami rolniczymi działającymi na rzecz rolnictwa,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych,
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo łowieckie,
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
  • prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Wójta przewidzianych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, polegających na wydawaniu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego poleceń podjęcia działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami ogrodów działkowych,
  • prowadzenie w imieniu Wójta zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód w gospodarstwach rolnych powstałych na skutek klęski żywiołowej,
  • utrzymywanie i konserwacja rowów melioracyjnych (nieprzydrożnych) oraz cieku Gadka oraz realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodno-prawne,
  • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne, w tym prowadzenie wymaganych rejestrów,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem, w tym wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas lub pola elektromagnetyczne w dokumentach planistycznych;
 5. w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych: prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zwierząt bezdomnych, w tym opracowywanie programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 6. w zakresie utrzymania czystości:
  • prowadzenie spraw wynikających z przepisów regulujących gospodarkę odpadami oraz utrzymanie w czystości i porządku w gminach, z wyjątkiem poboru i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • prowadzenie spraw dotyczących utrzymania i funkcjonowania infrastruktury technicznej związanej z gospodarką odpadami oraz unieszkodliwianiem odpadów;
 7. w zakresie zasobu mieszkaniowego oraz opieki nad zabytkami:
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, w tym:
   • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
   • opracowanie programu opieki nad zabytkami;
  • realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokalowej, w tym w szczególności:
   • realizowanie zadań z zakresu wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz koordynowanie działań i obsługiwanie Komisji Mieszkaniowej,
   • prowadzenie spraw w zakresie ochrony praw lokatorów,
   • wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
   • przygotowywanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
   • koordynowanie administrowania nieruchomościami zabudowanymi, przekazanymi w zarząd lub inną formę administrowania gminnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom,
   • opracowanie i aktualizowanie zasobu mieszkań socjalnych i tymczasowych,
   • prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych;
   • zbywanie lokali mieszkalnych;
   • prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali użytkowych;
   • administrowanie budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem Urzędu Gminy oraz innymi budynkami nie przekazanymi w zarząd lub inną formę administrowania;
 8. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów rozwoju Gminy, w tym strategii rozwoju Gminy, wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy, programów rewitalizacji oraz innych programów i koncepcji gospodarczych w zakresie inżynierii gminnej i środowiska.