logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERAT ORGANIZACYJNY

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw kadrowych:
  • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników,
  • prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy Urzędu,
  • prowadzenie rejestru delegacji,
  • prowadzenie list obecności,
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
  • prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych,
  • przygotowywanie projektów umów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
  • planowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń pracowników urzędu,
  • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Wójta,
  • organizacja staży i praktyk,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  • kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
  • prowadzenie sprawozdawczości z obszaru czasu pracy,
 2. w zakresie obsługi Rady Gminy:
  • obsługa posiedzeń Rady Gminy,
  • protokołowanie posiedzeń Rady Gminy,
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
  • przekazywanie uchwał Rady do organów nadzorczych,
  • prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji, rejestru interpelacji i wniosków radnych, wniosków mieszkańców złożonych za pośrednictwem radnych oraz kontrolowanie terminowości udzielanych odpowiedzi,
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez Przewodniczącego Rady oświadczeń majątkowych.
 3. w zakresie spraw administracyjnych:
  • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym planowanie i prowadzenie drobnych remontów oraz konserwacji pomieszczeń i wyposażenia biurowego,
  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Urzędu,
  • utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
  • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;
 4. w zakresie spraw organizacyjnych:
  • zapewnienie obsługi organizacyjnej Urzędu,
  • współuczestniczenie w opracowywaniu aktów wewnętrznych regulujących zasady i tryb postępowania w różnych obszarach funkcjonowania Urzędu,
  • inicjowanie działań organizacyjnych usprawniających formy i metody funkcjonowania Urzędu,
  • planowanie inwestycji w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Urzędu oraz zgłaszanie tych potrzeb do właściwej komórki inwestycyjnej Gminy,
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
  • prowadzenie i obsługa sekretariatu Urzędu, w tym:
   • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
   • wysyłanie i przyjmowanie korespondencji,
   • obsługa przyjęć interesantów,
   • organizacja i zapewnienie obsługi narad i spotkań z kierownictwem Urzędu,
  • koordynacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe,
  • prowadzenie archiwum Urzędu.