logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERAT OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Do Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji należy w szczególności:

 1. w zakresie promocji Gminy:
  • promocja Gminy, jej walorów turystycznych i gospodarczych,
  • organizowanie i nadzorowanie systemu identyfikacji wizualnej Gminy,
  • obsługa pracowników urzędu w zakresie kontaktów z mediami, w tym nadzorowanie zamieszczania ogłoszeń,
  • redagowanie treści tekstów do portali i serwisów internetowych, oraz nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu,
  • opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy,
  • prowadzenie korespondencji okolicznościowej Wójta,
  • organizacja gminnych imprez kulturalnych, sportowych, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem przedstawicieli Gminy,
  • prowadzenie spraw patronatów honorowych Gminy,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie periodyków i innych wydawnictw przygotowywanych przez Urząd,
  • realizowanie we współpracy z Referatem Organizacyjnym zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta.
 2. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności,
  • ogłaszanie postępowań konkursowych i zlecanie oraz rozliczanie dotacji klubom sportowym i innym organizacjom,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w rywalizacji sportowej i za działalność na rzecz rozwoju sportu,
  • prowadzenie spraw ochotniczych straży pożarnych, min.: rozliczanie kosztów wykorzystania sprzętu przeciwpożarowego oraz nadzór nad ochotniczą strażą pożarną w zakresie kontroli wykonywania zadań i wykorzystania środków z budżetu Gminy.
 3. w zakresie oświaty i opieki przedszkolnej:
  • planowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz prowadzenie ewidencji placówek oświatowych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do i powyżej lat 3,
  • koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  • koordynowanie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • wykonywanie zadań wynikających z umów i porozumień zawartych przez Gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnymi w zakresie oświaty,
  • kontrola spełniania obowiązku nauki i współdziałanie w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
  • prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej,
  • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego dla: Szkoły Podstawowej im. Henryka Jordana w Ksawerowie, Szkoły Podstawowej im. Igora Sikirickiego w Woli Zaradzyńskiej, Gminnego Przedszkola, Gimnazjum w Ksawerowie,
  • prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół;
 4. w zakresie stypendiów i kosztów kształcenia:
  • prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przygotowania do wykonania określonej pracy,
  • prowadzenie spraw z zakresu przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
  • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna”;
 5. w zakresie kultury:
  • nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Gminy,
  • organizowanie konkursów na dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką,
  • prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
  • prowadzenie spraw związanych z mecenatem Gminy nad kulturą,
  • koordynacja pracy Gminnego Domu Kultury z Biblioteką;
 6. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz promowania opieki zdrowotnej:
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy,
  • podejmowanie działań promujących sport,
  • realizowanie polityki prozdrowotnej Gminy,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia wśród mieszkańców Gminy,
  • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji podmiotu tworzącego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDIKSA”.