logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

STANOWISKO DO SPRAW KRYZYSOWYCH, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
  • prowadzenie rejestracji osób, które ukończyły osiemnaście lat życia oraz uczestnictwo w kwalifikacjach wojskowych,
  • współpraca z organami wojskowymi przy odtwarzaniu ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
  • realizacja zadań związanych z akcją kurierską,
  • potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych reklamowanie osób zatrudnionych w Urzędzie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • wydawanie decyzji dot. obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz prowadzenie i aktualizacja rejestrów świadczeń,
  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań obronnych nałożonych na Gminę,
  • monitorowanie zagrożeń na terenie gminy i planowanie likwidacji ich skutków,
  • opracowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego,
  • opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
  • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  • przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
  • zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
  • planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  • prowadzenia magazynu sprzętu obrony cywilnej;
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
  • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach i wydawanie decyzji w sprawach objętych ustawą Prawo o zgromadzeniach,
  • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,
  • podejmowanie działań związanych z unieszkodliwianiem materiałów wybuchowych;
 2. w zakresie ochrony danych osobowych:
  • opracowanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych we współpracy z informatykiem,
  • zgłaszanie zbiorów danych osobowych,
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń lustracyjnych – pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.