logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja o wynikach konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt statutu sołectwa Ksawerów-Południe

Informacja o wynikach konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt statutu sołectwa Ksawerów-Południe.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XXV/191/2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 stycznia 2016 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ksawerów Wójt Gminy Ksawerów podaje wyniki przeprowadzonych konsultacji:

Przedmiot konsultacji: konsultacjom poddany został projekt statutu sołectwa Ksawerów - Południe.

Termin przeprowadzenia konsultacji: konsultacje przeprowadzono w dniach od 9 do 26 sierpnia 2022 r.

Przebieg konsultacji: informacja o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem statutu sołectwa Ksawerów – Południe została podana do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie projektu statutu do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, na stronie  podmiotowej  gminy w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  gminnych  tablicach ogłoszeń oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h w godzinach pracy Urzędu.

Forma konsultacji: wszelkie opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy sołectwa Ksawerów – Południe uprawnieni do głosowania mogli składać  pisemnie na formularzu konsultacyjnym we wskazanym terminie: w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ksawerow.com lub dostarczyć osobiście w formie papierowej do siedziby Urzędu Gminy Ksawerów – sekretariat pok. nr 202, w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki konsultacji: w trakcie trwania konsultacji  nie zgłoszono żadnych uwag, opinii co do treści przedłożonego do konsultacji projektu statutu Sołectwa Ksawerów-Południe.

Informacja niniejsza zostanie zamieszczona: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej Gminy Ksawerów,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ksawerów.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 491