logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Jak uchronić pasiekę przed wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół?

 1. Zaleca się przygotowanie odpowiedniej ilość węzy na nadchodzącą wiosnę, tak aby na obszarze objętym ograniczeniami ze względu na występowanie zgnilca amerykańskiego wymienić co najmniej 80% plastrów w gnieździe, a na pozostałych obszarach wymiana plastrów powinna wynieść co najmniej 50%, tak aby w przeciągu 2 lat wymienione zostało 100% plastrów w gnieździe; W pierwszej kolejności wymianie powinny podlegać plastry najbardziej przeczerwione z uwagi na mogącą w nich występować dużą zawartość przetrwalników zgnilca;
 2. Nie zaleca się rotacji ramek gniazdowych między rodzinami (np. w celu przyspieszenia rozwoju rodziny pszczelej lub jej wzmocnienia). Jeśli występuje taka konieczność należy wybierać plastry jak najmniej przeczerwione pochodzące z rodzin, w których nie zaobserwowano żadnych zmian chorobowych;
 3. Zaleca się pracę w jednorazowych rękawiczkach. W celu ochrony przed pożądleniem na rękawice pszczelarskie można założyć dodatkową warstwę ochronną (rękawiczki w rozmiarze XXL); Rękawice pszczelarskie wykonane ze skóry lub innych materiałów nie nadających się do dezynfekcji nie powinny być używane bez dodatkowego ich zabezpieczania; Rękawiczki jednorazowe powinny być zmieniane każdorazowo po przeglądzie rodziny!! Pszczelarz może przyczynić się do rozniesienia przetrwalników zgnilca na wszystkie rodziny w pasiece, pracując bez odpowiedniego zabezpieczenia i nie przeprowadzając dezynfekcji; Przetrwalniki zgnilca amerykańskiego pszczół ulegają inaktywacji podczas kontaktu z roztworem podchlorynu sodu po około 15 minutach! W przypadku pracy bez zabezpieczenia pszczelarz powinien umyć i zdezynfekować ręce po każdym przeglądzie rodziny, tak aby zminimalizować ryzyko przeniesienia patogenu do zdrowej rodziny;
 4. W pasiece należy przeznaczać do zimowli tylko mocne rodziny. Słabe rodziny należy przed zimowlą połączyć;
 5. Po ustaniu lotów pszczół zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji terenu przed wylotkami, przez np. polanie roztworem podchlorynu sodu, zaś po dezynfekcji należy przekopać ziemię na głębokość około 30 cm;
 6. Po zimowli należy przeprowadzić kontrolę osypu; Osypy pszczół po kontroli należy spalić lub zakopać w wyznaczonym miejscu w pasiece. W przypadku osypania się całej rodziny zaleca się wysłanie osypu do wyspecjalizowanego laboratorium np. laboratoria ZHW (załącznik 2 i 3), w celu wykrycia przyczyny osypania się pszczół (np. warroza, nosemoza, zgnilec). Uzyskanie wyniku badania umożliwia podjęcie odpowiednich działań w przyszłości, tak aby zapobiec wystąpieniu choroby w pasiece; Należy pamiętać, że gniazdo po osypanej rodzinie należy spalić, a ul zdezynfekować przed ponownym zasiedleniem;
 7. W czasie rozwoju wiosennego w pasiece zaleca się dokarmiać rodziny odpowiednim pokarmem np. ciasto ziołowe, proteinowe lub z dodatkiem pyłku;
 8. Zaleca się dokładny przegląd rodzin minimum 3x w ciągu roku pod kątem wykrycia objawów zgnilca – wiosna, lato, jesień (oglądamy stan czerwiu, zwracamy uwagę na dziurki w wieczkach, zawilgocenie plastrów z czerwiem, zmiana koloru czerwiu, zapadnięcie wieczek – wszelkie zmiany odbiegające od normy) – wykrycie zmian w czerwiu nasuwające podejrzenie wystąpienia choroby należy zgłosić niezwłocznie do właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
 9. Nie należy kupować pszczół lub używanego sprzętu pasiecznego z niewiadomych źródeł, od nieznanych handlarzy oraz z niezarejestrowanych pasiek (nie należy kupować sprzętu i pszczół po „okazyjnej” cenie) – często okazja np. likwidacja pasieki po zmarłym właścicielu, może się skończyć dla pszczelarza wprowadzeniem choroby do pasieki;
 10. W przypadku kiedy dokonano zakupu starego sprzętu i ramek należy przeprowadzić ich dokładną dezynfekcję przed wprowadzeniem do użytkowania w pasiece;
 11. Wprowadzić w pasiece dobre praktyki zapobiegania wyrojeniom i rabunkom;
 12. Przed przeniesieniem pszczół do swojej pasieki należy poddać je obserwacji i kwarantannie w wydzielonej do tego celu części pasieczyska, do obsługi takich rodzin należy używać osobnego sprzętu (dłuto, zmiotka pszczelarska i inny drobny sprzęt pszczelarski mający bezpośrednią styczność z plastrami i pszczołami);
 13. Zabezpieczenie pasieki w odpowiednią ilość sprzętu pszczelarskiego w taki sposób aby w pasiece znajdowały się co najmniej 2 zestawy sprzętu; Odpowiednia ilość sprzętu usprawni i skróci pracę w pasiece szczególnie w przypadku wykrycia objawów choroby w rodzinie, można dokonać szybkiej zmiany sprzętu, a używany dotychczas poddać dezynfekcji;
 14. Obowiązkowo, po zakończeniu prac w pasiece, używany sprzęt należy poddać oczyszczeniu a następnie dezynfekcji np. w roztworze podchlorynu sodu, lub odkazić przy użyciu ognia – np. dłuta pasieczne i inny sprzęt metalowy;
 15. Nie należy używać własnego sprzętu w obcej pasiece (jeśli nie ma innego wyjścia – należy zdezynfekować sprzęt przed wizytą i po wizycie w obcej pasiece);
 16. Zaleca się prowadzenie selekcji pszczół pod kątem higieniczności, lub zakup matek sprawdzonych pod kątem higieniczności z wyspecjalizowanych hodowli w celu wprowadzenia genów higieniczności w posiadanych rodzinach pszczelich;

Zalecenia opracował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu Tomasz Czeszczyszyn, praktyk, właściciel gospodarstwa pasiecznego, na podstawie własnego doświadczenia oraz:

 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół;
 2. Gospodarka pasieczna” Wanda Ostrowska wydawnictwo PWRiL 2013 r.;
 3. Higiena w Pasiece” B. Tomaszewska, P. Chorbiński, wydawnictwo PWRiL 2011 r.

Załączniki:

 1. Sposoby oczyszczania i odkażania;
 2. Lista labolaoriów urzędowych wyznaczonych do przeprowadzania badań labolatoryjnych w kierunku pszczół;
 3. Lista badań labolatoryjnych w kierunku chorób pszczół wykonywanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym.

ilość odwiedzin: - 381