logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kolejna Sesja Rady Gminy

W dniu 29 listopada 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyła się LXXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023-2026;
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
 • zniesienia nazwy ulicy na terenie Gminy Ksawerów;
 • nadania nazwy ulicy we wsi Ksawerów;
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Ksawerów;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 2162/3 w obrębie Ksawerów;
 • określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
 • przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
 • ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów.
Grupa ludzi siedzi przy długim stole podczas potkania. Grupa ludzi siedzi przy długim stole podczas potkania. Grupa ludzi siedzi przy długim stole podczas potkania.

ilość odwiedzin: - 423