logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

 

działając na podstawie:

  • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity z dnia 8 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 19 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm. )

ogłasza w dniu 27.11.2017 r. konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

  1. badań USG:

1. diagnostyki narządu rodnego ( ginekologicznych i endovaginalnych)

2. diagnostyki ciąży

3. diagnostyki w POZ

4. diagnostyki gruczołu piersiowego

  1. diagnostyki laboratoryjnej

  2. diagnostyki RTG

  3. krioterapii w schorzeniach ginekologicznych

V. wykonawstwa protetycznego

Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Informacje o warunkach konkursu dostępne są w siedzibie MEDiKSA, nr tel 42 212 81 37, 518 829 393 oraz pod adresem e mail ksazoz@poczta.onet.pl

Miejsce i termin składania ofert: MEDiKSA 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27, do 12.12.2017 r. do godziny 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 12.00.

Komisja konkursowa podejmie decyzję i ogłosi wyniki konkursu w ciągu 14 dni od otwarcia ofert.

Przyjmujący Zamówienie jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo Udzielającego Zamówienia do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 19 października 2016 r. Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.).

 

 


Ładowanie Rozmowy