logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane w MEDiKSA

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 

działając na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity  Dz.U.2018 poz.2190 z późn.zm.)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zm.)

- Regulaminu pracy komisji konkursowej

ogłosił w dniu 21.01.2020 r. konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

● diagnostyki ultrasonograficznej narządu rodnego ( ginekologicznych, endovaginalnych),

● diagnostyki ultrasonograficznej ciąży,

● świadczeń ogólnostomatologicznych,                    

● świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Informacje o szczegółowych warunkach konkursu ofert dostępne są:

● w siedzibie MEDiKSA w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 27,

● pod numerami tel. 42 212 81 37, 518 829 393,

● pod adresem: ksazoz@poczta.onet.pl

Miejsce i termin składania ofert: MEDiKSA 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27, do dnia 03.02.2020 r. do godziny 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu w dniu : 05.02.2020 r.

Przyjmujący Zamówienie jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania  ofert.

Umowa zostanie zawarta od 1.03.2020 r. do 30.06.2022 r.

Komisja powiadomi Oferentów o wynikach konkursu na piśmie.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursów zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ilość odwiedzin: - 1302