logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2024 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ksawerów o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.

Termin konsultacji: od 25 października do 10 listopada 2023 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ksawerów.

Forma konsultacji:

  1. Przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.ksawerow.4bip.pl, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ksawerów).
  2. Protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się 6 listopada 2023 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Ksawerów wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. (42) 213-80-50 w. 13, 50 lub elektroniczny: promocja@ksawerow.com.

Załączniki:

Nr 1: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2024 rok;

Nr 2: formularz zgłaszania uwag i opinii.

ilość odwiedzin: - 274