logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

„Ksawerowski bon żłobkowy”

Wójt Gminy Ksawerów informuje, że Rada Gminy Ksawerów w dniu 25.04.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Ksawerowski bon żłobkowy”.

 

Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 i ma na celu pomoc w częściowym pokryciu opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Bon przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • rodzice / opiekunowie są zameldowani i zamieszkują na terenie Gminy Ksawerów oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach;
  • została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym opiekuna dziennego;
  • rodzice / opiekunowie są zatrudnienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i czynnie wykonują pracę zarobkową, co oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 500 zł.

Wysokość bonu wynosi 200 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i przyznawany jest na okres świadczeniowy.

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30.05.2018 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna;
  • zaświadczenie o niekorzystaniu  przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniający dziennego opiekuna z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł niż budżet Gminy Ksawerów;
  • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia organu o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach, mających wpływ na przysługiwanie prawa do bonu.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, Referatu ds Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (pokój 103, I piętro Budynku Urzędu Gminy Ksawerów, tel. 42 213 89 91).

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl, w zakładce: Formularze do pobrania.