logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wynik konsultacji społecznych

W terminie od 10 października do 17 października 2022 roku przeprowadzono konsultacje, których przedmiot stanowił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2023 rok”.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostało opublikowane w dniu 3 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  1. przyjmowania opinii i wniosków. Formularz konsultacji społecznych został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów.
  2. protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag, które odbyło się 10 października 2022 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne opinie ani wnioski dotyczące przedmiotowej uchwały.      

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwała Nr XXXIII/200/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

ilość odwiedzin: - 557