logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LIV Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 30 sierpnia 2022 r., o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Ksawerów.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Ksawerów.

 2. Przedstawianie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Uchwał.

 4. Informacje Wójta Gminy Ksawerów.

 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu działania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na 2022 r.;

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ksawerów;

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie;

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ksawerów-Południe;

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla Sołtysów gminy Ksawerów;

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej;

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Ksawerów;

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025;

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok.

 15. Przyjęcie protokołów z LIII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

 16. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Ksawerów.           

Przed LII Sesją Rady Gminy Ksawerów, w dniu 30 sierpnia 2022 r., o godz. 09:00, w Szkole Podstawowej w Ksawerowie rozpocznie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowo – Społecznej.

Podczas posiedzenia komisji sprawdzony zostanie stan utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (przedszkole i szkoły).

Planowana kolejność wizytowanych jednostek i orientacyjny czas przebiegu:

 • Szkoła Podstawowa w Ksawerowie  (09:00-10:00);
 • Gminne Przedszkole w Widzewie  (10:10-10:30);
 • Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej  (10:50-11:30)

  Dalsza część posiedzenia odbywać się będzie w Urzędzie Gminy Ksawerów od godziny 12:00.

ilość odwiedzin: - 550