logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LXII Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 29 marca 2023 r., o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się  LXII Sesja Rady Gminy Ksawerów

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Przedstawianie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Ksawerów w roku 2022.
 5. Informacje Wójta Gminy Ksawerów.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów.
 7. (1) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-2030” .
 8. (2) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/329/2021 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 9. (3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Ksawerów.
 10. (4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ksawerów.
 11. (5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu działania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na 2023 r.
 12. (6) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/249/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów.
 13. (7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ksawerów.
 14. (8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok.
 15. (9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023-2026.
 16. (10) Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenie za inkaso.
 17. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „ GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KSAWERÓW na lata 2021-2022”.
 18. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 19.  Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

W dniu  29 marca 2023 r., o godz. 10:00, w  Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo-Społecznej

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawianie porządku obrad komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXI Sesję Rady Gminy Ksawerów w sprawie projektów uchwał zgodnymz  porządkiem obrad Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 4. Omówienie pisma mieszkanki.
 5. Omówienie i zaopiniowanie pisma dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie  w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 8 000,00 zł w celu sporządzenia ekspertyzy zalanych posadzek.
 6. Omówienie i zaopiniowanie pisma dyrektora SP w Woli zaradzyńskiej w sprawie przekazania środków na zakup wirtualnego laboratorium chemicznego.
 7. Omówienie wniosków OSP w Woli Zaradzyńskiej i wydatków na bieżące zapewnienie gotowości bojowej.
 8. Omówienie i zaopiniowanie 2 podań o dotację.
 9. Omówienie i zaopiniowanie prośby o wsparcie finansowe na zakup samochodu dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego.
 10. Omówienie ewentualnego zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie odbierania ścieków.
 11. Omówienie i zaopiniowanie pisma wspólnoty „Nowy Dom”.
 12. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkanki w sprawie możliwości zamieszkania kolejnych osób.
 13. Sprawy różne i wniesione.
 14. Zamknięcie posiedzenia komisji.

ilość odwiedzin: - 510