logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie - umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów

 1. Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

1.Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. spełnianie co najmniej jednego z warunków:
  • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
  • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa powyżej;
 2. obywatelstwo: polskie i/lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego: minimum 1 rok, a w przypadku starszego pracownika socjalnego: minimum 2 lata;
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw;
 2. umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy;
 3. zaangażowanie i samodzielność w działaniu;
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odporność na stres;
 5. terminowość, rzetelność, dokładność podczas wykonywanych zadań;
 6. umiejętność interpretowania przepisów prawnych;
 7. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole);
 1. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku pracy:
 1. praca socjalna;
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 4. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową;
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 11. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
 12. inne zadania zlecone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.
 1.  Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tutejszym Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 1.  Inne informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu– 40 godzin tygodniowo,
 • jednozmianowy system czasu pracy,
 • praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie oraz w środowisku zamieszkania klientów Ośrodka, na terenie Gminy Ksawerów (gmina wiejska). Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.
 1. Wymagane dokumenty :
 1. życiorys (CV)
 2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku w przypadku trwania zatrudnienia; opinie i referencje,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata: oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 6. klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 1.  Termin i miejsce składania dokumentów:
 • osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego/ starszego pracownika socjalnego” w terminie do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 13:00 w pokoju Referatu ds. administracyjno - personalnych (pok. nr 102) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów, bądź przesłanie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opatrzonej w/w zapiskiem lub w formie elektronicznej, zaszyfrowanym plikiem na adres mailowy: gops@ksawerow.com.
 • z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
 • kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie.
 • dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście.
 • dokumenty kandydatów są przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.
 • po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Dokumenty dotyczące naboru dostępne są do pobrania na stronie GOPS Ksawerów.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie
/-/ Marzena Berner - Stefaniak

ilość odwiedzin: - 431